OÜ TKM BEAUTY EESTI andmekaitsetingimusedOÜ TKM Beauty Eesti (edaspidi nimetatud Beauty) andmekaitsetingimused tutvustavad põhimõtteid, mille alusel OÜ TKM Beauty Eesti töötleb oma klientide isikuandmeid. Andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsilisest isikust klientide suhtes, kes külastavad OÜ-le TKM Beauty Eesti kuuluvaid I.L.U. kauplusi ja veebilehel www.ilu.ee asuvat I.L.U. e-poodi.  

I.L.U. kauplustes kehtib Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i ettevõtete (Selver, Kaubamaja, ABC King, SHU, I.L.U. ja L'Occitane kauplused) püsikliendiprogramm Partnerprogramm ning juhul, kui Te registreerite I.L.U. kauplustes või e-poes oma Partnerkaardi, siis kohalduvad Teie isikuandmete töötlemisele Partnerprogrammi tingimused.

Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad veebilehel www.ilu.ee. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes Beauty andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

1. OÜ TKM Beauty Eesti ja OÜ TKM Beauty kui isikuandmete vastutavad töötlejad 

I.L.U. kauplustes ja veebilehel www.ilu.ee on isikuandmete vastutavaks töötlejaks OÜ TKM Beauty Eesti, registrikood 11432276, aadress Gonsiori tn 2 Tallinn 10143, e-post ilu@ilu.ee.  Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes palume pöörduda Beauty andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.  

OÜ TKM Beauty Eesti on Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kontserni kuuluv kosmeetika- ja tualetitarvikute jaemüügiga tegelev ettevõtte, kellele kuulub I.L.U. kaupluste kett ja I.L.U. veebipood.

2. Andmekaitsetingimuste ulatus

Beauty andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes külastavad I.L.U kaupluseid ning veebilehte www.ilu.eevõi sooritavad ostu I.L.U kauplustest ja I.L.U. e-poest. Samuti kehtivad andmekaitsetingimused nende füüsiliste isikute suhtes, kes edastavad Beautyle isikuandmeid sisaldava pöördumise.

I.L.U. kauplustes kehtib Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i ettevõtete (Selver, Kaubamaja, ABC King, SHU, I.L.U. ja L'Occitane kauplused) püsikliendiprogramm Partnerprogramm ning I.L.U. kauplustes või e-poes Partnerkaardi registreerimisel kohalduvad Partnerkaardi kasutaja isikuandmete töötlemisele Partnerprogrammi tingimused.

3. Mille alusel Beauty isikuandmeid töötleb?

Beauty kogub ja töötleb Teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • Teie nõusoleku alusel ehk olete andnud Beautyle nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Teile eelnevalt teadaoleval ühel või mitmel eesmärgil (otseturundus, tarbijamängud).
 • Lepingu alusel ehk isikuandmete töötlemine on vajalik Beauty ja Teie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vastavalt Teie tahtevaldusele lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ulatuses (müügileping Beautyst kaupade ostmisel).
 • Seaduse alusel ehk Beauty töötleb isikuandmeid Beautyle seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt alkohoolse joogi või tubakatoote üleandmisel vanuse tuvastamine isikut tõendava dokumendi alusel, riigiasutuste päringutele vastamine seaduses lubatud juhtudel ja ulatuses jms).
 • Õigustatud huvi ehk Beauty töötleb isikuandmeid Beauty õigustatud huvides (isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olev videovalve, õigusnõuete menetlemine, isikuandmete profiilianalüüs).  Õigustatud huvi alusel töötleb Beauty isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja - vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Õigustatud huvi kujunemise osas on Teil õigus saada täpset informatsiooni pöördudes Beauty andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

Juhul kui Beauty vajab teenuse osutamiseks või kauba müügiks Teie isikuandmeid tulenevalt Teiega sõlmitud või sõlmitavast lepingust või seadusest, kuid Te keeldute oma isikuandmete Beautyle edastamisest, siis on Beautyl õigus keelduda Teile teenuse osutamisest või kauba müümisest.

4. Millistel eesmärkidel Beauty isikuandmeid töötleb?

Beauty töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Teiega sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine
 • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
 • kliendisuhete arendamine ja analüüs
 • toodete ja teenuste pakkumine
 • otseturundus
 • tarbijaharjumuste uurimine
 • teenuste haldamine ja arendamine
 • veebilehe kasutamine ja täiustamine
 • loosimiste ja küsitluste läbi viimine
 • müügistatistika koostamine
 • isikute ja vara kaitse
 • õigusnõuete menetlemine
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Beauty lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest ehk töötleme vaid neid andmeid ja vastavas ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Juhul kui Beauty kavatseb kogutudisikuandmeid töödelda eelpool nimetamata eesmärkidel, esitab Beauty enne andmete edasist isikuandmete töötlemist teabe kõnealuse muu eesmärgi kohta koos muu asjakohase täiendava teabega.

5. Milliseid isikuandmeid Beauty töötleb?

Beauty kogub ja töötleb I.L.U. kaupluste ning veebilehe www.ilu.ee külastamisel järgmiseid isikuandmeid:

 • I.L.U. kaupluste külastamisel kogub ja töötleb Beauty isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olevale videosalvestisele jäänud isikuandmeid.
 • veebilehe www.ilu.ee külastamisel töödeldakse nn jälgimisandmed, mida veebilehe ja üldiste veebiteenuste kaudu saadetakse (nt IP-aadress, veebilehitseja, küpsised jms).
 • I.L.U. e-poest ostmisel registreeritakse Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, arveldusarve number ning juhul, kui see on vajalik kauba Teile kohale toimetamiseks, siis ka Teie postiaadress.
 • Beautyle pöördumise edastamisel töödeldakse antud pöördumises sisalduvaid isikuandmeid (nt nimi, e-posti aadress, telefon jms).
 • Teie eriliigilisi isikuandmeid töötleb Beauty ainult juhul, kui Teiega on Beauty poolt pakutavate kaupade või osutatavate teenustega seoses toimunud Teie tervist mõjutav juhtum või olete pöördunud eriliigilisi isikuandmeid sisaldava pöördumisega meie poole.

Beauty töötleb Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

I.L.U. kauplustes ning I.L.U. e-poes Partnerkaardi registreerimisel kogutakse ja töödeldakse isikuandmeid vastavalt Partnerprogrammi tingimustes toodud ulatusele.

6. Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Beauty töötleb Teie isikuandmeid kliendisuhte alguses ja jooksul eelkõige Teie poolt I.L.U. kaupluste ja veebilehe www.ilu.ee külastamisel. Beauty töötleb Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Beauty ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Enim esinevate isikuandmete töötlemise tähtajad on järgmised:

 • I.L.U. e-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmed - 3 aastat arvates ostu sooritamisest.
 • I.L.U. kaupluste videosalvestised - 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.
 • Klientide päringud ja pöördumised ning pretensioonid ja kaebused - 3 aastat arvates Beauty poolt lõpliku vastuse edastamisest.
 • Tarbijamängude ja loosimiste tulemused - 1 aasta arvates võitjate väljakuulutamisest.
 • Õigusnõuete menetlemisega seotud isikuandmed - 3 aastat arvates menetluse lõppemisest.

Pärast nimetatud tähtaegade saabumist isikuandmed automaatselt kustutatakse või muudetakse anonüümseteks.

Juhul kui Teil on andmete säilitamistähtaegade kohta küsimusi, palun pöörduge Beauty andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

7. Teie isikuandmete edastamine

Beauty võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid ehk isikuandmete volitatud töötlejaid, kes osutavad Beautyle vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, turva- ja videovalve teenuse pakkumine, makse- ja postiteenuse osutajad jms). Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Beautylt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Lisaks eeltoodule on Beautyl õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

Beauty volitatud töötlejate nimekirjaga on Teil võimalik tutvuda siin.

8. Otseturundus ja rahulolu-uuringud

Beauty võib Teie nõusoleku alusel kasutada Teie poolt Partnerprogrammi raames edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid. Sellisel juhul tegutseb Beauty isikuandmete volitatud töötlejana Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kui Partnerprogrammi isikuandmete vastutava töötleja juhiste kohaselt.

Juhul, kui Te ei soovi enam Beauty otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või tehes seda Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas veebilehel www.partnerkaart.ee või pöördudes Selveri või Kaubamaja klienditeenindusse. Nõusoleku tagasivõtmine ei rakendu tagasiulatuvalt, s.t see ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist.

9. Videosalvestused

Beauty kauplustes on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on OÜ TKM Beauty Eesti. Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt.

Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.

10. Kuidas Beauty Teie isikuandmeid kaitseb?

Beauty kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

11. Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida Beautylt Teie isikuandmeid, taotleda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist, Teie isikuandmete töötlemise piiramist ja isikuandmete kustutamist ning esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise osas.  

Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt Beauty andmekaitsespetsialistile e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.

Beautyl on õigus Teie taotlusele vastata 30 päeva jooksul arvates taotluse saamisest. Beautyl on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või Teie taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu. Beautyl on õigus keelduda Teie isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Kui Beautyl ei ole võimalik Teie taotlust rahuldada, teatab Beauty viivituseta ja hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest taotluse rahuldamata jätmise põhjuse.

12. Kaebuste esitamine

Juhul, kui Te leiate, et Beauty rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

13. Küpsiste kasutamine

Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust. Veebilehel www.ilu.ee on kasutusel järgmised küpsised:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Veebilehe külastaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab veebileht piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

14. Isikustamata andmete töötlemine

Veebilehe www.ilu.ee külastamisel võib Beauty koguda isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muu sarnane teave. Beauty töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse eelkõige veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

15. Profileerimine

Beauty võib kasutada Teie Partnerkaardiga seotud isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid. Sellisel juhul tegutseb Beauty isikuandmete volitatud töötlejana Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kui Partnerprogrammi isikuandmete vastutava töötleja juhiste kohaselt. Beauty ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

16. Andmekaitsetingimuste muutmine

Beautyl on igal ajal õigus andmekaitsetingimusi muuta ja täiendada. Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Beauty veebilehel www.ilu.ee. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes Beauty andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.


Filtreeri tooteid